Collectieve verzekeringen leerlingen en personeelsleden

De Scholengroep Rijk van Nijmegen (SGRvN) heeft voor al haar leerlingen en personeelsleden een aantal collectieve verzekeringen afgesloten bij Meeùs Assurantiën B.V. te Den Haag. Het telefoonnummer van Meeùs Assurantien B.V. is 070-3028985. De verschillende collectieve verzekeringen lichten we hieronder graag nader toe.

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering (Wegas)
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Doorlopende reisverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
SGRvN heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze geldt voor die situaties dat de SGRvN-scholen verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van leerlingen en personeelsleden. Het verzekerde bedrag in deze polis is:

 • maximaal € 2.500.000,- per aanspraak;
 • maximaal € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.

Zolang zij onder toezicht van de school staan, vallen leerlingen automatisch onder de bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering. Onder toezicht staan van de school betekent: tijdens schooluren, schoolreizen en excursies. Als zij op weg van huis naar school en terug zijn, vallen zij niet onder deze verzekering. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat een schade niet onder de schoolpolis thuis hoort, maar bij de eigen verzekeraar van de leerling/ouders. In die gevallen zal de verzekeraar van SGRvN dat verder met de ouders afstemmen.

Deze verzekering is ook van toepassing op leerlingen die een stage volgen.:

 • € 2.500.000,- per gebeurtenis;
 • € 12.500,- voor schade aan zaken op de stageplek.

* Let op: het rijden met motorvoertuigen is alleen verzekerd voor leerlingen die een geldig rijbewijs bezitten

 • als de leerling een opleiding motorvoertuigentechniek volgt;
 • het rijden is beperkt tot noodzakelijke ritten als in- en uitrijden in de werkplaats.
 • autoritten vallen niet onder deze verzekering.

Voor bovenstaande schades is een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis van toepassing.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
SGRvN heeft voor de personeelsleden een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze geldt voor die situaties dat de SGRvN-scholen verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van de personeelsleden. Het verzekerde bedrag in deze polis is:

 • maximaal € 2.500.000,- per aanspraak;

Deze verzekering heeft geen eigen risico. Echter voor schade, ontstaan tijdens het gebruik van het openbaar vervoer, te voet of op de fiets geldt een franchise ad € 1.000,-. (Franchise is een soort minimumschadebedrag. Blijft het schadebedrag onder € 1.000,- krijg je hiervoor geen vergoeding. Komt het schadebedrag boven deze € 1.000,- krijg je alles vergoedt).

Collectieve ongevallenverzekering
Alle leerlingen en personeelsleden van de SGRvN-scholen zijn automatisch verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. Deze ongevallenpolis geldt voor:

 • alle schoolactiviteiten;
 • tijdens reizen en excursies;
 • tijdens de reis van school naar huis en omgekeerd maar ten hoogste een uur vóór en ná het verlaten van de school;
 • als deze afstand niet binnen één uur af te leggen is, geldt de verzekering gedurende de aannemelijke tijdsduur.

De verzekerde bedragen in deze polis zijn:

 • blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval € 100.000,-
 • bij overlijden als gevolg van een ongeval € 10.000,-
 • medische en tandheelkundige kosten als aanvulling op de eigen ziektekostenpolis € 2.500,-.

Voor deze verzekering is er geen eigen risico. Wel is deze verzekering altijd secundair aan de eigen zorgverzekering.
In het geval van ‘Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval’ is het voor iedere leerling belangrijk te weten dat jongeren bij blijvende invaliditeit alleen aanspraak kunnen maken op de voorzieningen van de WAJONG-regeling (WAO voor Jongeren).
Vinden ouders deze verzekerde bedragen te laag of geven zij de voorkeur geven aan een 24-uurs dekking 7 dagen per week? Dan kunnen zij tegen een speciaal tarief bij Meeùs Assurantiën B.V. een aanvullende verzekering afsluiten. Daarvoor zijn bij Meeùs Assurantiën B.V. speciale aanvraagformulieren te verkrijgen.

Doorlopende reisverzekering
Naast de Collectieve Ongevallenverzekering heeft Scholengroep Rijk van Nijmegen gezorgd voor een verzekering van de bagage tijdens door de school georganiseerde reizen en excursies. Deze verzekering verzekert de bagage van iedere deelnemer en van repatriëring. Bij een onverhoopt ernstige situatie thuis vallen terugreiskosten onder deze polis.
Verder is aan deze reisverzekering ook een alarmservice (AGA) verbonden: 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Het alarmnummer is:

 • tel. 0031-20-5929292 vanuit het buitenland
 • tel. 020-5929292 binnen Nederland

Het verzekerde bedrag is:

 • reisbagage € 2.500,- (eigen risico € 50,-)