Het missiestatement van de Scholengroep Rijk van Nijmegen luidt:

Scholen waar iedere leerling meester wordt over zijn talenten

De missie van de Scholengroep Rijk van Nijmegen (hierna: De Scholengroep) is het bieden van een passende leeromgeving voor een zo gevarieerd mogelijke populatie van leerlingen. De scholen van de Scholengroep hebben hiervoor een grote diversiteit aan onderwijsmogelijkheden, zodat er voor vrijwel elke leerling in Nijmegen optimale mogelijkheden zijn om zijn of haar talenten te ontwikkelen. ‘Vrijwel elke leerling’, omdat we als Scholengroep alleen niet alle onderwijsvormen kunnen aanbieden. Samen met andere onderwijsaanbieders kunnen we het gehele palet aan mogelijkheden bieden waaraan de leerlingen in Nijmegen en omstreken behoefte hebben. Elke school van de Scholengroep biedt onderwijs met eigen kenmerken en accenten. Deze zijn altijd gebaseerd op binnen de Scholengroep gemeenschappelijk vastgestelde normen, waarden en kwaliteitseisen. Kortom: laat leerlingen als zelfbewuste burgers het maximale uit zichzelf halen… Dat is onze permanente maatschappelijke opdracht. Dáárom bestaan wij.

Visie – Waar staan wij in 2017?

Wat is onze visie op de toekomst? Waar willen we naartoe bewegen in deze tijden? Dat vatten we als volgt samen.

 • We streven kwalitatief hoogwaardig onderwijs na. Op alle niveaus streven we naar ‘de zone van naaste ontwikkeling’. Iedere leerling leert ontdekken wat de waarde is van het verwerven van nieuwe inzichten en kennis en van het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes. We weten hen hiertoe te stimuleren en te inspireren.
 • We streven variëteit na. We zien liever niet dat overal binnen de Scholengroep alles hetzelfde is. Integendeel: de Scholengroep beschikt over scholen met verschillende identiteiten, die elkaar uitdagen om zichzelf verder te versterken. Dat is de beste garantie dat er voor zo veel mogelijk leerlingen een passende plek is.
 • We streven naar geborgenheid en verbondenheid in een dynamische wereld. We zien graag dat leerlingen, medewerkers, ouders en de directe omgeving van onze scholen zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Op onze scholen moet iedereen zich in al zijn eigenheid en specifieke kenmerken veilig kunnen voelen, en in al zijn eigenheid gerespecteerd worden.
 • Leren gebeurt op alle niveaus. Zowel medewerkers als leerlingen reflecteren op het eigen handelen en de eigen ontwikkeling. We hebben hierbij ook veel aandacht voor de professionaliteit van onze medewerkers. Ook willen we een voortzetting van de academische opleidingsschool.
 • De scholen van de Scholengroep stellen leerlingen in staat om kennis te maken met vormen van actief burgerschap. Alle leerlingen leren dat het benutten van talenten betekent dat zij een volwaardig lid van de samenleving worden en zijn. Iedere leerling ontwikkelt dit, mede dankzij de activiteiten op school.
 • Onze Scholengroep is een organisatie en wij streven ernaar om deze duurzaam te ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen willen we duidelijke keuzes maken en resultaatgericht sturen. Voor de leerlingen, de medewerkers en ook voor de afzonderlijke scholen willen wij een goede ondersteunende organisatie zijn.
 • We merken dat onze scholen en ook wij als Scholengroep niet alles alleen en zelf kunnen oplossen. Om met minder middelen tot meer prestaties te komen gaan we onze samenwerking intern en extern met partners in het onderwijs intensiveren.
 • We bevorderen een gezonde levensstijl bij onze medewerkers en onze leerlingen. We zullen op dit punt steeds bewuster gaan handelen en willen daarop aanspreekbaar zijn. Het bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van onze medewerkers, leerlingen en ook ouders hierover willen we vergroten.
Kernwaarden

Onze Scholengroep vaart op een kompas van waarden. Die waarden geven uitdrukking aan hoe
we met elkaar, met leerlingen, ouders en andere direct betrokkenen willen omgaan. Voor ons zijn de
volgende kernwaarden van het allergrootste belang.

 • Passie en betrokkenheid: we hebben hart voor het onderwijs, de leerlingen en hun ouders en de medewerkers.
 • Verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid: we doen wat we beloven en we willen ons open en eerlijk verantwoorden over ons gedrag en onze prestaties.
 • Innerlijke beschaving en respect voor elkaar, voor de natuur, voor levensbeschouwing, voor verscheidenheid in culturen en geaardheid.
 • Professionaliteit: we eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.