Missie: ontwikkeling in samenhang

Onze missie is dat leerlingen zich ontwikkelen tot geëngageerde en zelfredzame mensen met toekomstbestendige competenties. Daarom bundelen we de krachten om van betekenis te zijn in het leven van onze leerlingen. Zodat zij een gelukkig leven kunnen leiden en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren in onze samenleving. Iedereen hoort erbij en we trekken samen op. Daarom kiezen we voor het &-teken als symbool in onze uitingen.
 

Visie: waar gaan we heen?

We beschrijven onze visie langs drie hoofdlijnen. Dat biedt ruimte aan onze scholen om deze ambities te vertalen in hun eigen schoolplan. Elke school is uniek: in fase van ontwikkeling en in context.

  • Ontwikkeling van onderwijs: onze scholen zijn gericht op groei en op continue verbetering. Daarom staat de  ontwikkeling van ons onderwijs voorop.  Onze scholen staan voor de uitdaging om de behoeften van leerlingen, de vragen uit de samenleving en inzichten uit onderzoek te verwerken tot onderwijs dat past bij de leerlingen. We werken daarom aan gedifferentieerd onderwijs voor elke leerling.
  • Organisaties in beweging: we gaan in ons onderwijs meer rekening houden met de behoeften van individuele of kleine groepen leerlingen. Dit vraagt meer flexibiliteit in onze organisaties. Onze scholen doen ervaringen op met ‘onderwijs anders organiseren’ en maatwerk voor leerlingen.  Deze ontwikkelingen geven we ruim baan. We kunnen veel van elkaars ervaringen leren, daarom bevorderen we het gezamenlijk optrekken in de ontwikkeling van gedifferentieerd onderwijs. Daarnaast treden de scholen steeds meer op als partners in netwerken van bijvoorbeeld lokale bedrijven.
  • Maatschappelijk engagement: iedere leerling en medewerker op onze scholen hoort erbij. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. We verwachten van iedereen een open houding en de bereidheid te luisteren en te spreken. Zo oefenen we in samen leven. Dat doen we vanuit een positieve grondhouding en in een veilig leerklimaat. We moedigen aan wat goed gaat en voorkomen probleemgedrag.

Kernwaarden

Scholengroep Rijk van Nijmegen vaart op een kompas van waarden. Die waarden geven uitdrukking aan hoe we met elkaar, met leerlingen, ouders en onze maatschappelijke partners omgaan.

  • Creativiteit: problemen van nu vragen om oplossingen van morgen. Samen vinden we vernieuwende en verrassende oplossingen. Creativiteit en een ondernemende houding stimuleren we bij leerlingen en medewerkers. We dagen leerlingen uit eigenaar te zijn van hun eigen toekomst. Dat is leren voor later.
  • Ambitie: we eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We halen het beste uit onze leerlingen en onszelf en we zijn gericht op continue verbetering.
  • Engagement: we hebben hart voor het onderwijs, de leerlingen en hun ouders, de medewerkers en de samenleving. We versterken de verbinding met elkaar en met de samenleving door alles wat we doen. Onze leerlingen ervaren dat het maatschappelijk middenveld en lokale bedrijven een steeds grotere rol krijgen in levensecht onderwijs.

Download het Koersplan 2018-2022