Hieronder vindt u de criteria voor een aanvraag bij het Fonds Kansrijk.

Algemeen
SGRv&fonds Kansrijk stelt zich ten doel initiatieven en projecten te steunen die bijdragen aan het vergroten van de kansengelijkheid van leerlingen Bedoelde initiatieven en projecten kunnen binnen of buiten de Scholengroep ontstaan. De projecten bevorderen de verbinding tussen de leerlingen en andere organisaties. De projecten zijn gericht op en komen rechtstreeks ten goede aan leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar. Het gaat om leerlingen van de scholen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en andere jongeren die, in het kader van sociale cohesie, deelnemen aan genoemde projecten en initiatieven. Aanvragen voldoen aan de onderstaande criteria. Een aanvraag beslaat maximaal 2 A4 en gaat tenminste in op de onderstaande criteria.

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

Criteria

Het project

 • Het project sluit aan bij de waarde ‘engagement’: het project versterkt de verbinding tussen jongeren onderling.
 • Het project kent een rol voor bedrijven, maatschappelijk middenveld of overheden.
 • Het project vergroot de kansengelijkheid van jongeren.
 • Het project komt ten goede aan de doelgroep van het fonds. De doelgroep is jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
 • Het project is vrij deelbaar met andere partijen. Alle gemaakte concepten, formats etc. worden rechtenvrij ter beschikking gesteld aan eenieder die daarom verzoekt.
 • Het project kan minimaal €100 en maximaal €25.000 aanvragen, maar dit betreft nooit de volledige kosten van het project.
 • Het project heeft cofinanciering. Dat kan in natura, bijvoorbeeld beschikbaar stellen van gebouwen, of in financiën.
 • Het project is een nieuw initiatief met een start- en einddatum in de toekomst. Het project mag ook een lopend initiatief zijn waarvan de einddatum bekend is en in de toekomst ligt. Het project mag een meerjarig karakter hebben.
 • Het project is gericht op de regio Rijk van Nijmegen.
 • Het project wordt zoveel mogelijk met vrijwilligers uitgevoerd.

De aanvrager

 • De aanvrager dient tegelijk met de aanvraag een plan van aanpak en een sluitende begroting in.
 • De aanvrager brengt na afloop financieel en inhoudelijk verslag uit van het project. Op verzoek brengt de aanvrager gedurende het project verslag uit.
 • De aanvrager heeft rechtspersoonlijkheid.
 • De aanvrager is bereid om naamsbekendheid te geven aan het SGRv& Fonds Kansrijk voor, tijdens en na het project.

De donatie

 • Een donatie is in eerste aanleg eenmalig.
 • Aan een donatie kunnen geen rechten voor een eventuele volgende aanvraag ontleend worden.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor de donatie (gedeeltelijk) terug te vorderen als het project niet doorgaat of niet conform de aanvraag wordt uitgevoerd.

Uitsluitingen

De volgende projecten en kosten komen niet in aanmerking voor een bijdragen uit het fonds:

 • Kosten waarvoor de overheid of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten die de belangen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen schaden.
 • Projecten die het milieu onnodig beschadigen.

Het bestuur van het fonds besluit over alle aanvragen. De aanvrager ontvangt binnen 4 weken na inzending een gemotiveerde toewijzing of afwijzing. De hierboven genoemde criteria zijn richtinggevend voor een toewijzing of afwijzing. Ook houdt het bestuur rekening met de beschikbare middelen in het fonds. De criteria worden jaarlijks in november geëvalueerd door het bestuur van het fonds.

Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van dit formulier. U kunt het ingevulde formulier versturen naar kansrijk@sgrvn.nl, ten name van de heer T. Tankir. Alleen aanvragen ingediend met dit formulier worden in behandeling genomen.