Doelstelling SGRv&Fonds Kansrijk
SGRv&Fonds Kansrijk stelt zich ten doel initiatieven en projecten te steunen die bijdragen aan het vergroten van de mogelijkheden van (groepen) leerlingen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en eventueel leerlingen van andere scholen voor zover zij deelnemen aan bedoelde initiatieven en projecten. Bedoelde initiatieven en projecten kunnen binnen of buiten de Scholengroep ontstaan. Zij zijn gericht op het vergroten van kansengelijkheid en komen rechtstreeks ten goede aan groepen leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar.

Projecten en initiatieven SGRv&Fonds Kansrijk
Het betreft projecten en initiatieven ten behoeve van leerlingen van de scholen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en andere jongeren die, in het kader van kansengelijkheid en sociale cohesie, deelnemen aan genoemde projecten en initiatieven.
Een initiatief dat ondersteund wordt door het fonds zijn de jaarlijkse zomerkampen. Zie bijvoorbeeld SGRv& Zomercampus 2019 of de eerdere edities uit 2018 en 2017. Andere projecten waren: ‘FC Social Works’ betreffende proactieve huiswerkbegeleiding en ‘Vakantie-experience’ betreffende zomer-activiteitenprogramma voor VO-leerlingen.

Stichting SGRv&Fonds Kansrijk
Het SGRv&Fonds Kansrijk is een stichting met een bestuur. Bij de oprichting van het Fonds in 2017 zijn de samenstelling, bevoegdheden, vertegenwoordiging van het bestuur statutair vastgelegd.
Het bestuur voldoet aan afspraken inzake verantwoording, het tegengaan van belangenverstrengeling en voldoet aan de code goed bestuur (SBF). De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. De belastingdienst heeft Fonds Kansrijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI-status aan het Fonds toegekend. Het Fonds voldoet aan alle verplichtingen die aan deze status verbonden zijn, alle gegevens die hiervoor van belang zijn treft u aan op deze site.
In een bestuursplan beschrijft het bestuur op welke wijze zij de doelstellingen van het Fonds wil verwezenlijken. Ten behoeve van transparantie en ter verantwoording geeft het bestuur het Jaarverslag 2019 en het Jaarverslag 2018 (plus verlengde periode 2017) ter inzage. In het jaarverslag staan een overzicht van activiteiten, het bestuursverslag en de jaarrekening van de genoemde periode.
De Stichting SGRv&Fonds Kansrijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 69165513. Het RSIN is 8577 62 448.

Bestuur SGRv&Fonds Kansrijk
Het bestuur van SGRv&fonds Kansrijk wordt gevormd door:
De heer T. (Turgay) Tankir, voorzitter, is o.a. directeur van MVO Solutions en voorzitter van het Huis voor de Binnenstad.
Mevrouw M.A.T. (Myriam) Lieskamp, penningmeester, is auteur en zelfstandig onderwijsadviseur.
Mevrouw E.H. (Esther) Lamers, is directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonwaarts.

Steun SGRv&Fonds Kansrijk
Met uw steun helpt u kwetsbare jongeren om hun droom na te jagen!
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL18 RABO 0321 0731 26 t.n.v. Stichting SGRv&Fonds Kansrijk.

Criteria voor een aanvraag
Klik hier voor meer informatie over de criteria en voor een link naar het aanvraagformulier.

 

Klik om de pdf te openen