Maart 2020 – De schoolbesturen Scholengroep Rijk van Nijmegen (SGRvN) en Alliantie VO hebben een start gemaakt met de verkenning van mogelijkheden om te komen tot een intensievere samenwerking. Beide besturen willen zo het hoofd bieden aan de verwachte terugloop van leerlingen en het groeiende tekort aan leraren.

Besturen voortgezet onderwijs Nijmegen slaan handen ineen
Als gevolg van bevolkingskrimp zal het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs ook in Nijmegen en het Land van Maas en Waal fors teruglopen. In de periode tot 2024 bedraagt de krimp 10 procent, een terugloop van zo’n 1600 leerlingen in totaal bij beide besturen. In de jaren daarna daalt het aantal leerlingen nog ongeveer 5% verder. Dalende leerlingaantallen leiden direct tot minder inkomsten, waardoor de betaalbaarheid en houdbaarheid van het onderwijsaanbod onder druk kan komen.

Een andere kwestie is het groeiende tekort aan leraren. Er is nu al een tekort aan leraren Duits, wiskunde en natuurkunde in de regio Nijmegen. Voor de scholen van de SGRvN en de Alliantie VO wordt vanaf schooljaar 2023 een tekort verwacht van 75 docenten, in steeds meer verschillende vakken. De huidige inschatting is dat het tekort de komende jaren verder zal oplopen tot 125 leraren.

Voor de leerlingen in de regio Nijmegen is er nu volop keus. De huidige scholen van SGRvN en Alliantie VO bieden onderwijs van hoge kwaliteit. Een flink aantal scholen heeft het oordeel ‘goed’ van de inspectie ontvangen en vier scholen mogen het predicaat ‘excellente school’ voeren. De belangrijkste reden voor beide besturen om de krachten te bundelen is de ambitie om dit hoogwaardige en diverse onderwijsaanbod ook in tijden van krimp, dalende inkomsten en lerarentekorten voor de toekomst te waarborgen en waar mogelijk te versterken. Het is de bedoeling dat voor de zomervakantie helder is op welke wijze de samenwerking kan worden vormgegeven. De eerste stappen in de samenwerking richten zich op de ondersteunende diensten van de bestuursbureaus, zoals bedrijfsvoering, personeelsbeleid en kwaliteitszorg.

De Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie VO bieden voortgezet onderwijs op 19 locaties in Nijmegen en het Land van Maas en Waal aan 16.000 leerlingen met 2000 medewerkers. Beide besturen zijn trots op het brede en rijke onderwijspalet dat de regio Nijmegen biedt. Ze willen de al bestaande goede samenwerking met andere VO-scholen en onderwijspartners in de regio graag continueren en verdiepen.

De raden van toezicht ondersteunen de intentie tot intensieve samenwerking, die binnenkort ook wordt besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. De directies en de medewerkers van de betrokken scholen zijn geïnformeerd. Ouders, leerlingen en andere belanghebbenden zijn of worden binnenkort op de hoogte gebracht.